Başkaları Yanmasın

TEKRAR MERHABA

3 YIL ARADAN SONRA

SİGARA.TV SİTESİ

TEKRAR YAYNDA...

YAZDIĞINIZ YORUMLARA

TEKRAR CEVAP VERMEYE

BAŞLADIK

 

 

Kullanıcı girişi

Son yorumlar

Ana sayfa | sigara yasağı

4207 Sayılı Yasa

4207 SAYILI TÜTÜN MAMÜLLERİNİN ZARARLARININ

ÖNLENMESİNE DAİR KANUN
Kabul tarihi:7.11.1996
Amaç
 
MADDE 1.-Bu Kanunun amacı,kişileri tütün ve tütün mamullerinin zararlarından,bunlarının alışkanlıklarını özendirici reklam,tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirler almaktır.
Tütün ve tütün mamullerinin içilmesi yasaklanan yerler
MADDE 2.-Sağlık,eğitim-öğretim ve kültür hizmeti veren yerler ile kapalı spor salonlarında ve toplu taşımacılık yapılan her türlü nakil vasıtaları ve bunların bekleme salonlarında,kamu hizmeti yapan kurum ve kuruluşlardan beş veya beşten fazla kişinin görev yaptığı kapalı mekanlarda tütün ve tütün mamullerinin içilmesi yasaktır.
Bu gibi mahallerde tütün ve tütün mamullerinin içilebilmesi için ayrı yerler tahsis edilir.Tahsis edilen yerden sigara içilmeyen mahallere duman gidişini engelleyecek,havalandırma,tecrit etme gibi tedbirler alınır.
Diğer yasaklar
MADDE 3.-Tütün ve tütün mamullerinin isim,marka veya alametler kullanılarak her ne suretle olursa olsun reklam ve tanıtımının yapılması veya bunların kullanılmasını teşvik ve özendirici kampanyalar düzenlenmesi yasaktır.
On sekiz yaşından küçüklere tütün ve tütün mamulleri satışı yapılamaz
Uyarılar
MADDE 4.-Tütün ve tütün mamullerinin içilmesinin yasaklandığı yerlerde,yasağı ve buna uymamanın sonuçlarını belirten uyarılar asgari on santimetrelik puntolarla herkes tarafından görülebilir yerlere asılır veya yazdırılır.Bu uyarıların yapılmasından ilgili yerlerin yetkili veya amiri durumundaki kişi veya kişiler sorumludur.
Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ve tütün mamulleri paketinin üzerinde açıkça görülebilir ve rahatça okunabilir şekilde,"Yasal uyarı:Sağlığa zararlıdır" ibaresi konulur.Bu ibareyi taşımayan tütün ve tütün mamulleri ithal edilemez ve satışa çıkarılamaz.
Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında satılan veya yolcu beraberinde yurda sokulan tütün ve tütün mamulleri hakkında ikinci fıkra hükmü uygulanmaz.
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve özel televizyon kurumları ayda en az doksan dakika tütün ve tütün mamulleri alışkanlığının zararları konusunda uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır.
Yasağa uymayanlar hakkında işlem
MADDE 5.-Tütün ve tütün mamullerinin içilmesinin yasaklandığı ve yasağa ilişkin yazılı uyarıların bulunduğu yerlerde tütün ve tütün mamulleri içenlere,ilgili yerin yetkilisi veya amiri durumundaki kişi tarafından yazılı uyarı gösterilmek suretiyle yasağa uyması,aksi takdirde o yeri terk etmesi gerektiği bildirilir.Bu bildirime rağmen tütün ve tütün mamulleri içenler genel zabıta marifetiyle o yerden uzaklaştırılır.
İdari para cezası
MADDE 6.-Bu kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki zorunluluğu yerine getirmeyen tütün ve tütün mamullerinin içilmesinin yasaklandığı yerin memur olmayan yetkilisi veya amiri hakkında on milyon lira para cezası verilir.
Bu Kanunun 5 inci maddesine göre uyarıda bulunmayan tütün ve tütün mamullerinin içilmesinin yasaklandığı yerin memur olmayan yetkilisi veya amiri hakkında on milyon lira para cezası verilir.Uyarıya rağmen tütün ve tütün mamulü içen kişi hakkında da aynı ceza uygulanır.
Bu kanuna göre sorumluluğu yerine getirmeyen memurlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Adli para cezası
MADDE 7.-Bu kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket edenlere on milyon liradan beş yüz milyon liraya kadar ağır para cezası verilir.Tekerrür halinde bu cezanın yukarı haddine hükmolunur.
Para cezasına ilişkin hükümler
MADDE 8.-6 ncı maddede yazılı para cezaları o yerin en büyük mülki amiri tarafından verilir.Para cezalarına dair kararlar ilgililere Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir.Bu kanuna göre verilen idari para cezaları 6183 satılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mahallin en büyük mal memurluğunca tahsil edilir.İdari para cezalarına karşı yedi gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir.
GEÇİCİ MADDE 1.-Bu kanunun yayımı tarihinden önce Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ve tütün mamullerinin bir yıl süreyle 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şart aranmaksızın satışlarına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 2.-Bu kanunun 2 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince ayrı yer tahsisi,3 üncü maddede yasaklanan reklam panolarının kaldırılması ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince yapılması gereken işler Kanunun yayımı tarihinden bir yıl içinde yerine getirilir.
Yürürlük
MADDE 9.-Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10.-Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
4207 SAYILI YASANIN İSTANBUL VALİLİĞİ UYGULAMASI
4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun'un 1. Maddesinin amacı çerçevesinde kişileri tütün ve tütün mamullerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirler almak için İstanbul Valiliği Koordinatörlüğünde şu faaliyetlerin yapılması kararlaştırılmıştır :

a) Çocuk ve gençleri sigara konusunda uyarıcı tedbirler alınması: Çocuk ve gençlerin ileride sigaraya hiç başlamamaları için, onları bilgilendirici, uyarıcı broşür, afiş, çıkartma türü çalışmalar yapılması, kampanyalar düzenlenmesi, okullarda sigaraya karşı etkinliklerin tertiplenmesi, çeşitli dallarda yarışmaların yürürlüğe konması, öğrencilerin ilgisini çekecek müzik şölenlerinin organize edilmesi, planlanmıştır. Bu plan çerçevesinde İstanbul Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sigarayla Savaşanlar Vakfının ortak faaliyetler gerçekleştireceklerdir. Yapılacak broşür, afiş, çıkartma türü çalışmaların düzenlenecek etkinliklerin gerçekleşmesi için, yukarıda zikir edilen kurumların yanı sıra yapılacak çağrı ile resmi özel kururum ve kuruluşların da desteğinin sağlanmasına karar verilmiştir. Bu destek karşılığı bu kurum ve kuruluşların ad, marka ve logolarına kampanyalarda yer verilebilecektir. Hazırlanan afişler, Yüksek Okul, Her dereceli Okullar, Kamu hizmeti veren tüm yerlere asılabilecek, Büyükşehir Belediyesi vasıtası ile açık hava reklam panolarında ve bez afişler ile sigaraya karşı mesajlar kamu oyuna iletilecektir. Yapılacak kampanyaların, etkili olabilmesi için zaman dilimleri geniş tutulacaktır.

b) Çocuk ve gençlerin büyüklerinin içtiği sigaraların dumanından korunması için alınacak tedbirler: Başta Anne ve babalar olmak üzere bütün büyüklerin bu konuda uyarıcı broşür, afiş benzeri yayınlar ile uyarılması, bilgilendirici konferanslar, toplantılar düzenlenmesi. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve benzeri kuruluşlar ile Sigarayla Savaşanlar Vakfının ortak faaliyetler gerçekleştireceklerdir.

c) Meslek guruplarına yönelik bırakma kampanyaları düzenlenmesi: Öncelikle doktor, hemşire, öğretmen, öğretim üyeleri, polis, din görevlisi gibi meslek guruplarına yönelik etkili bırakma kampanyaları düzenlenecektir. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve benzeri kuruluşlar ile Sigarayla Savaşanlar Vakfının ortak faaliyetler gerçekleştireceklerdir.

d) Sigara üreticileri, sigara içimini özendirmek için; sinema filmlerini, televizyon dizilerini, müzik kliplerini, reklam spotlarını kullanmaktadırlar. Yazılan senaryolar ile oyunculara her fırsatta sigara içirmekte, müzik kliplerine sigara içen görüntüler yerleştirmekte, reklam spotlarında yine sigara içen kişilerin olduğu kurgular yapmaktadırlar. Bütün bu yapımlarda sigara içmek doğal bir davranış gibi gösterilmekte, çocuk ve gençlerin bilinçaltlarına bu mesajı vermenin yanı sıra, tiryakiler de fazladan özendirilmekte hatta uyarılmakta, böylece sigara tüketimini de teşvik etmektedirler. Eğitici yayınlar televizyon kanallarında çocuk ve gençlerin izleyemedikleri saatlerde yayınlanmaktadır. Bu hususlarda RTÜK'na konuyu hatırlatıcı bir yazının gönderilmesine karara verilmiştir.

e) 4207 Sayılı Kanunun: "Reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirler almaktır." Emri doğrultusunda; Valilik Makamınca, sigara üreticilerine gerekli uyarıların yapılmasına, konunun ciddiyetinin bir kez daha hatırlatılmasına karar verilmiştir.

 
Yasa Gereği Asılması Gereken Panolar
Tütün ve tütün mamullerinin içilmesinin yasaklandığı yerlerde, yasağı ve buna uymamanın sonuçlarını belirten uyarılar asgari on santimetrelik puntolarla herkes tarafından görülebilir yerlere asılır veya yazılır. Bu uyarıların yapılmasından ilgili yerlerin yetkili veya amiri durumundaki kişi veya kişiler sorumludur.
 
Her bir harf yüksekliği 10 cm olan bu panoların sigara içilmesi yasak olan yerlere asılması 4207 sayılı yasaya göre zorunludur. Asmayan sorumlular ceza ödemek zorunda kalacaklardır.
 
Yasa İhlallerine Karşı Açılan Davalar
Yasağa uymayanlar hakkında işlem :
(MADDE 5.) Tütün ve tütün mamullerinin içilmesinin yasaklandığı ve yasağa ilişkin yazılı uyarıların bulunduğu yerlerde tütün ve tütün mamulleri içenlere, ilgili yerin yetkilisi veya amiri durumundaki kişi tarafından yazılı uyarı gösterilmek suretiyle yasağa uyması, aksi taktirde o yeri terk etmesi gerektiği bildirilir. Bu bildirime rağmen tütün ve tütün mamulleri içenler genel zabıta marifetiyle o yerden uzaklaştırılır.
İdari para cezası
MADDE 6. -Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki zorunluluğu yerine getirmeyen tütün veya tütün mamullerinin içilmesinin yasaklandığı yerin memur olmayan yetkilisi veya amiri hakkında seksen milyon lira para cezası verilir.
Bu Kanunun 5 inci maddesine göre uyarıda bulunmayan tütün ve tütün mamullerinin içilmesinin yasaklandığı yerin memur olmayan yetkilisi veya amiri hakkında seksen milyon lira para cezası verilir. Uyarıya rağmen tütün veya tütün mamulü içen kişi hakkında da aynı ceza uygulanır.
Kanun bu maddelerinde de açıkça görüldüğü gibi sigara içilmeyen yerlerde yasanın uygulanmasını, öncelikle o yerin yetkisi ve amiri durumundaki kişi veya kişilere yüklemektedir. Eğer, o kişi veya kişiler memur değilse; 80 milyon TL, o kişilere kesilmektedir. Bu durumdaki kişilere o yerin Mülki Amiri tarafından kendisine tebligat yapılacak ve para cezasını ilgili vergi dairesine yatırması istenecektir.
Özel hastaneler, özel muayenehane ve laboratuarlar, özel okullar, özel dershaneler, özel kurslar, özel yüksek okullar, özel öğrenci kampları, sinemalar, özel tiyatrolar, özel kültür merkezleri, fuarlar, alışveriş merkezleri, düğün salanu sorumlularına, özel otobüs bekleme salonları, özel otobüs şoförlerine, benzeri yerlerin memur olmayan sorumlularına bu ceza tatbik olunacaktır. Kanuna uyulmasına hassasiyet gösterilmediği takdirde, her gün de bu cezalar tekrar, tekrar tatbik olunabilir.
Kamuoyunda en çok tartışılan konu ise; sigara içilmesi yasak olan yerlerde sigar içen kişiler hakkındaki cezanın tatbikatı ile ilgilidir. Öncelikle bu kişiler o yerde çalışan memurlar değil ise, o yerin sorumlusunun belirlediği şekilde uyarıya rağmen; kişi sigara içmeye devam ediyor ise, kimlik tespiti ile hakkında tutanak tutulup ilgili ilçenin Mülki Amirliğine şikayet edilir. Mülki Amir ise o kişiden bu cezayı ilgili vergi dairesine yatırmasını isteyecektir.
Bu konuda hazırlanan tutanak örnekleri ekte sunulmuştur.

Bu Kanuna göre sorumluluğu yerine getirmeyen memurlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yasaya uyulmayan yerin sorumlusunun veya çalıştığı kurumda sigara içen kişi devlet memuru ise tatbik olunması gereken 6. Maddenin üçüncü fıkrasıdır. Eğer sigara içme yasağına uyulmayan yerin ve bu yerde 2. Maddenin ikinci fıkrasını dördüncü maddenin birinci fıkrasını yerine getirmeyen yerin sorumlusu memur ise; o zaman para cezası söz konusu ortadan kalkıp, bağlı olduğu Mülki Amirlik o sorumludan savunma istemek durumundadır. Sonucu da yasaya uymayan memurlar ile ilgili mevzuat hükümlerine göre olacaktır .
Yine bu maddenin hükümlerine göre sigara içilmesi yasak olan dairesinde sigara içen memur hakkında da kendi amiri, yasaya uymayan memurlar ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
Yasanın sigara içimini yasakladığı yerlerde sigara içenleri uyarmak ve engellemek, gerekli hallerde tutanak tanzim edilmesi kanun hükümlerine göre öncelikle kolluk kuvvetlerinindir. Bu konuda emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlığı gerekli düzenlemeleri yerine getirecektir. Kolluk kuvvetlerinin yanı sıra; belediye zabıtası da bu ihlallerde gerekli müdahaleyi yapacak, gerekli tutanakları tanzim edecektir. Kolluk kuvvetleri ve belediye zabıtası dışında, sigara içilmeyen yerin sorumlusunun tayin ettiği kişiler de ( özel güvenlik elemanları, idareciler, memurlar, müstahdemler ve uygun görülen her türlü personel) yasaya uyulması konusunda gerekli uyarıları yapacak, uymayanlar hakkında tutanak tutacaktır.
Mülki amirler, kolluk kuvvetleri bu konuda vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirip, gereğini en kısa zamanda yerine getireceklerdir.
Uygulamada düzenlenecek tutanak örnekleri ekte sunulmuştur.

Adli para cezası

(MADDE 7) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile hükümlerine aykırı hareket edenlere seksen milyon liradan dört milyar liraya kadar ağır para cezası verilir. Tekerrür halinde bu cezanın yukarı haddine hüküm olunur.
Reklam yasağını ihlal edenler hakkında, kanunun hükmü açıktır: Bu yasağı ihlal edenlere adli para cezası verilmektedir. O nedenle bu tür ihlallerde ilgili makamlarca savcılıklara suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir. Ayrıca her türlü kuruluş ve kişilerce de bu tür ihlaller adli makamlara bildirilebilir. İhlalin ilk kez olması halinde kanun ihlalin etkinliğine göre 80 milyon ile 4 milyar TL arasında bir ceza alınmasını emir etmekte, eğer ihlal tekerrür ise üst haddi olan doğrudan 4 milyar TL olarak hüküm olunmasını istemektedir.
Para cezasına ilişkin hükümler :
MADDE 8. - 6 ıncı maddede yazılı para cezaları o yerin en büyük mülki amiri tarafından verilir. Para cezalarına dair kararlar ilgililere Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mahallin en büyük mal memurluğunca tahsil edilir. İdari para cezalarına karşı yedi gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir.

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ve tütün mamullerinin bir yıl süreyle 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şart aranmaksızın satışlarına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanunun 2 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince ayrı yer tahsisi, 3 üncü maddede yasaklanan reklam panolarının kaldırılması ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince yapılması gereken işler Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde yerine getirilir.

Geçici maddelerin tamamı yürürlüğe girmiştir.

 SİGARA REKLAMLARI ve TAKTİKLERİ
· Reklamlar
· Promosyonlar
· Sigara Markaları İle Aynı Adı Taşıyan Etkinlikler
· Sigara Markaları İle Aynı Adı Taşıyan Ürünler
REKLAM ve TAKTİKLER
SİGARA TÜKETİMİNİ KÖRÜKLEYEN REKLAMLAR
1- Satış noktalarında yapılan ihlaller:
a) Market, büfe vs yerlerde sigara markasının yazısı kaldırılarak, o sigaranı alameti kullanılmak sureti ile reklam yapmaktadırlar. Marlboro Sigarası, beyaz üzerine kırmızı "M" harfine benzeyen "top roof" adını verdikleri, kırmızı alametini kullanmakta. Parliament Sigarası, degrade gece mavisi üzerine kendi markasının alametini kullanmakta.
Camel Sigarası ise Sarı kum tepesi üzerine lacivert zemin ve markanın alameti olan sarı deve konulmaktadır.
b) Vitrin camlarını çerçeveleyen ve cama yapıştırılan kuşaklar. Marlboro Sigarası kırmızı Beyaz şerit şeritler. Camel Sigarası, sarı lacivert şeritler ile reklamlarını yapmaktadırlar.
c) Dükkan içlerine veya dışlarına Marlboro Sigarası'nın alametlerinden biri olan Kovboy resimlerini koymaktadır. ( Son zamanlarda satış mağazalarında bu reklam panolarına rastlanmaktadır.) Camel Sigarası ise macera adamı şeklinde olan resimleri kullanmaktadır.
d) Sigara üreticilerinin alameti olan çeşitli çıkartmaları vitrinlere yapıştırmak sureti ile reklamlarını yapmaktalar.
e) Vitrine sigara paket veya kutuları konmak sureti ile reklam yapılmakta.
f) Sigara üreticilerinin kendi alametleri ile düzenledikleri satış tezgahları ile reklam yapmaktadırlar.
g) Plastik sigara poşetleri dağıtılmaktadır. Bu poşetler de yasak kapsamındadır.
Bu sayılan şekillerde yasayı çiğnenmesi hususunda sigara üreticilerinin bayileri yanıltıcı şekilde bilgilendirmekte oldukları görülmüştür. Bu bir nevi yasayı çiğnemeyi teşvik etmektir. Yapılan incelemede sigara üreticilerinin taşeronları vasıtasıyla bütün bu reklam harcamalarını karşılayıp, ayrıca bayilere aylık olarak bedelsiz, sigara kartonları vermekte oldukları anlaşılmıştır.
Satış yerlerindeki bu gibi yasa ihlallerini oluşturan her türlü iç dış reklam panoları, vitrinlerdeki şerit, bant vs. reklam çıkartmaları, belediye zabıtasınca kaldırılacaktır. Direnme olduğu takdirde kolluk kuvvetlerinden destek istenecektir. Ayrıca yasal para cezalarının tahsil edilmesi için; ilgili satış yerinin sorumlusu hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır.
2- Gazete ve dergilerde, çeşitli yayınlarda şu ana kategoride reklam yapılmaktadır

a) Doğrudan sigaranın tanıtımı. (daha çok büyük marketlerin alışveriş dergilerinde)
b) Sigara fiyatlarının duyurulması şeklinde gazetelere verilen ilanlar.
c) Sigara markası ile anılan bir kültür ya da spor aktivitesinin tanıtımı şeklinde.(Camel Trophy, Marlboro Adventure, Parliament Cinema Club)
d) Sigara markası ile anılan bir ticari mal veya hizmetin tanıtımı şeklinde. ( Marlboro Classic, Marlboro Travel, Camel Trophy Watchs, Camel Trophy Bags, Camel Trophy Boots )
e) Puro tanıtım reklamları ve reklam denilecek şekilde yapılan haberler.

Gazete ve dergiler vasıtası ile yapılan bu tür ihlallerin basın savcılığı aracılığı ile takip edilmesi husunun Valilik Makamınca Cumhuriyet savcılığına bildirilmesine karar verilmiştir.
3- Televizyon kanalları ile yapılan ihlaller:
a) "Camel Trophy" adı verilen "CAMEL" marka sigarayı tanıtmak için üretici firmanın sponso ettiği macera yarışmasının reklam spotunun yayınlanması.
b) Sigara firmalarının desteklediği ve sigara markasını kullanıldığı yarışma ve aktiviteler başta haberler olmak üzere çeşitli programlarda yayınlanmaktadır. Sigara üreticileri tarafından, bu programların yayınlanması için televizyon kanallarına çeşitli adlar altında doğrudan veya program yapımcılarına ödemeler yapılmaktadır. Bu ödemelerde de aracı olarak çeşitli ajanslar kullanılmaktadır.
c) "Parliament Sinema Kulübü" adı verilen "Parliament" marka sigarayı tanıtmak için üretici firmanın sponso ettiği faaliyet de yasanın aynı kapsamına girmesine rağmen söz konusu reklam spotu bir yılı aşkın süredir yayınlanmaktadır.
d) Mallboro marka sigaralarının sponso ettiği otomobil yarışlarının televizyonlardan gösterilmesi şeklinde.
Radyo ve televizyonlar vasıtası ile yapılan bu tür ihlallerin RTÜK tarafından takip edilmesi husunun Valilik Makamınca ilgili kurula bildirilmesine karar verilmiştir.
 
PROMOSYON ve TEŞVİKLER
a) Sigara firması veya ajansına bağlı elemanlar, çeşitli yerleri dolaşıp, anket yapıp bedelsiz sigara dağıtmaktadır.
b) Sigara dağıtıcıları çeşitli askeri birliklere gitmek sureti ile bütün askerlere bedava sigara dağıtmaktadır.
c) Bayilere aylık olarak bedelsiz olarak verilen sigara kartonları da yasaktır.
d) Üzerlerinde sigara adı ve arması olan çeşitli giysiler, kül tablaları benzeri eşyalar eşantiyon olarak bayilere, basın mensuplarına dağıtılmaktadır.
e) Son zamanlarda başka bir tütün ürünü olan "puro" üreticileri de bu yasakları delmeye başlamışlardır. Çeşitli şekillerde hediye ve eşantiyon olarak puro dağıtmaktadırlar
f) Özellikle otomobil yarışmalarında pist kenarlarına sigara reklam panoları koymaktadırlar.
g) Sigara firmaları doğrudan sigara reklamı yada kendi markaları ile özdeş aktivitelerin tanıtımını dağıttıkları afiş, takvim, broşür vs ile reklam yapmaktadırlar.
h) Sigara firmalarının çeşitli açık hava mekanlarına, brandadan, büyük şemsiyeler dağıttıkları görülmektedir. Marlborro sigarasının renkleri ile kırmızı beyaz, Camel sigarasının renkleri ile sarı lacivert, şemsiyelerde reklam ve promosyon kapsamına girmektedir.
i) Posta yolu ile sigara reklamı içeren broşürler dağıtılmaktadır.(1)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basında Sigara.TV

Teşekkürler Türkiye

Kimler yeni

  • guloner
  • h.g-unal
  • hulyaburan
  • önder şişman
  • keyifli
  • perving
  • berrin
  • fibalp
  • Sonsuzluk
  • akatitas

Kimler çevrimiçi

Şu an 0 kullanıcı ve 0 ziyaretçi çevrimiçi.